SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Ponukový list

Súkromného centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Naše zariadenie vám v tomto školskom roku ponúka tieto aktivity

Pre základné školy

Na stiahnutie vo formáte dpf
Pre žiakov a triedne kolektívy:
 • interaktívne preventívne programy na rozvoj a zlepšenie sociálnych vzťahov a správania - stretnutia s triedou zamerané na predchádzane a riešenie šikanovania, agresivity, užívania legálnych a nelegálnych drog,rizikového sexuálneho správania, HIV/AIDS, sprostredkovanie kontaktu pre krízovú intervenciu
 • individuálne a skupinové poradenstvo pri riešení vzdelávacích ťažkostí /slabý prospech, problémy v koncentrácii, slabé štúdijné návyky a pod./
 • individuálne a psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života /problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, problémy v správaní a pod./
 • profesijné /kariérové/ poradenstvo – profesijné rozhodovanie, voľba ďalšieho štúdia, poskytovanie profesijných informácií
   Pre pedagógov:
  • Školiaco-poradenské dni - vzdelávanie školských psychológov, koordinátorov prevencie, výchovných poradcov a ďalších pedagogických pracovníkov
  • Klub preventistov - nadstavbové vzdelávanie koordinátorov prevencie i dalších pedagógov, najmä triednych učiteľov a kontaktných osôb formou cyklických aktivít - seminárov, workshopov, diskusných skupín, s dôrazom na riešenie konkrétnych problémov z praxe škôl
  • individuálne a skupinové poradenstvo pri riešení problémov žiakov v oblasti vzdelávacieho a sociálneho vývinu
  • poradenstvo pri vzdelávaní a výchove žiaka s poruchami správania, individuálna integrácia žiakov s poruchami správania
  Poradenský servis pre rodičov:
 • poskytnutie odbornej pomoci pri riešení výchovných problémov dieťaťa, pri  problémoch záškoláctva,  šikanovania,   agresivity,  nadužívania legálnych a nelegálnych drog, gamblerizmu, poradenstvo pri výchove dieťaťa s poruchami správania
 • individuálne i skupinové stretnutia pre rodičov, posilňovanie rodičovských    kompetencií, efektívna komunikácia v rodine

Objednávanie aktivít z ponukového listu je možné e-mailom, poštou, alebo telefonicky. Prosíme uviesť konkrétnu požiadavku a predpokladaný termín jej realizácie.

Psychologické služby poskytujeme  denne /po dohode aj vo večerných hodinách a v sobotu/. Ide prevažne  o:

diagnostickú činnosť -

 • jej základom je psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie, prebieha spravidla individuálne, časový rozsah je 1,5 – 2 hodiny
 • s výsledkami je rodič, či klient  oboznámený osobne po vyšetrení
 • výsledky vyšetrenia považujeme za dôverné
 • ak je žiak vyšetrený na žiadosť školy,  so súhlasom rodiča informujeme o výsledkoch aj  príslušnú školu

poradenskú činnosť – používanie poradenských metód na dosiahnutie pozitívnej zmeny pri riešení problému  klienta
terapeutickú činnosť – uplatňovanie psychoterapeutických, liečebno – pedagogických a socioterapeutických metód s cieľom navodiť  zmeny v správaní, posilniť integritu osobnosti, príp.rodiny, poskytnúť emocionálnu podporu pri prekonávaní krízovej situácie

K prihlasovaniu žiakov na psychologické vyšetrenie  a objednávaniu aktivít Vám prikladáme objednávací formulár a žiadosť o psycholog. vyšetrenie