SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Záverečná správa


Záverečná sprava

k programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2014

Názov prijímateľa: Súkromné centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, 040 11 Košice

Názov projektu:    Rovesníci o/k ochrane ľudských práv

Kód projektu: E6GXJRLD93

Číslo zmluvy: LP/2014/132

Monitorovacie obdobie: 1.9.2014 - 31.12.2014

Časť I. Vyhodnotenie účelu a jeho realizácie podľa schváleného projektu (čl. V ods. 2 písm. a) zmluvy.

Projekt bol zameraný:

1. Presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd:

  • na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd
  • vzdelávanie a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd

2. predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie:

  • zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;
  • aktivity na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;

Na dosiahnutie tohto cieľa bolo zorganizovaných 7 aktivít s celkovou účasťou 150 priamych účastníkov, bola aktualizovaná podsekcia webovej stránkywww.rovesni civprevencii .sk pod názvom ĽUDSKÉ PRÁVA, boli vytvorené materiály pre účastníkov workshopov a výcviku a materiály na webstránku. Projekt bol zrealizovaný v zmysle schváleného programu, všetky aktivity boli uskutočnené tak, ako boli schválené v projekte.

Časť II . Prehľad výsledkov a výstupov za oprávnené obdobie: od 1.9.2014 do 31.12.2014

(napr. počet kusov vytlačenej publikácie, spôsob jej použitia a distribúcia,v prípade seminárov, konferencií a iných    podujatí miesto realizácie, počet a zoznam účastníkov, údaje o návštevnosti a pod.)

Názov aktivity

Výsledky a výstupy

Aktivita 1.

Oslovenie stredných škôl, školských internátov a ďalších inštitúcií a združení pracujúcich s mládežou, oboznámenie s projektom/Košice/september 2014/ výber študentov do aktivít projektu

Informácia o realizácii projektu a jeho aktivít bola zaslaná e-mailom na všetky stredné školy, vybrané základné školy a školské zariadenia v Košickom kraji, bola umiestnená na oficiálnej stránke nášho zariadenia www.prevcentrum.sk, a na webstránke www.rovesnicivprevencii.sk, ktorá o.i. slúži na kontaktovanie sa nášho zariadenia s už vyškolenými rovesníkmi na školách a s ich pedagógmi. Na základe tejto informácie boli záujemcovia pozvaní na 1. workshop dňa 16.10.2014.

Aktivita 2.

Realizácia l.workshopu rovesníkov spolu s pedagógmi pod názvom: „Ľudské práva a slobody, zodpovednosť a povinnosť“ - aktivity zamerané na integráciu poznatkov o ľudských právach a doteraz získaných zručností do každodenného života mladých ľudí /pedagógov. Poznanie rovnováhy práv so zodpovednosťou rešpektovať práva iných a uvedomenie si, že s právom neodmysliteľne súvisia aj povinnosti /Košice-okóber 2014/ -zvýšenie informovanosti v problematike ľudských práv a najčastejších foriem ich porušovania.

1. workshop bol organizovaný dňa 16. októbra 2014 v priestoroch nášho zariadenia. Zúčastnilo sa ho 30 účastníkov. Témou workshopu bola problematika ľudských práv, slobody, zodpovednosti a povinností, súvisiacich s ľudskými právami a naším každodenným životom. S témou sme pracovali pomocou zážitkových aktivít, rozoberali sme modelové situácie a vzájomne diskutovali o danej problematike. /pozvánka, program a prezenčná listina sú v prílohe/

Aktivita 3.

2.workshop pre rovesníkov a pedagógov "Moja cesta do krajiny rovnosti“ -prezentovanie legislatívy, teórie a názorov k téme rovnosti a rovnováhy vo vzťahoch žien a mužov, tvorivé uvažovanie o prekonávaní predsudkov a mýtov o postavení muža a ženy v spoločnosti, konfrontácia rôznych pohľadov na diskrimináciu, násilie, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie témy /Košice-november 2014/ - zvýšenie informovanosti v problematike rodovej rovnosti, obchodovania s ľuďmi, diskriminácie a i.

2. workshop bol organizovaný dňa 11.novembra 2014 v priestoroch nášho zariadenia. Zúčastnilo sa ho 30 účastníkov. Témou workshopu bola problematika rodovej rovnosti. Jednotlivé pojmy súvisiace s témou boli spoločne teoreticky prezentované a následne sme so študentmi pracovali v skupinách v rámci zážitkových aktivít k jednotlivým témam. Na záver workshopu sme názory prezentovali v spoločnej diskusii / pozvánka a program, prezenčná listina - v prílohe/

Aktivita 4.

Výcvik v rovesníckom programe "Rovesníci o/k ochrane ľudských práv II"

- trojdňový intenzívny sociálno -psychologický výcvik /Školiace centrum Kežmarské Zľaby/ október 2014/získanie interpersonálnych a komunikačných zručností zameraných na riešenie konkrétnych situácií porušovania ľudských práv vo formálnych a neformálnych skupinách, príprava na rolu rovesníckeho preventistu, poradcu, mediátora - 30 účastníkov

Výcvik bol realizovaný v dňoch 27. -29. 10.2014 v školiacom zariadení Crocus Kežmarské Žľaby. Výcviku sa zúčastnilo 30 účastníkov. Trojdňový výcvik bol zorganizovaný podľa programu / v prílohe /. Program bol kombináciou kognitívneho a zážitkového učenia, bol doplnený večernými diskusiami a premietaním filmov / Mne sa to nemôže stať a i./.

Aktivita 5.

Príprava informačných materiálov na webstránku www.rovesnícivprevencii .sk, rozšírenie webstránky doplnenie vzdelávacích materiálov do sekcie „Ľudské práva“/Košice/septembert -december 2014/vytvorenie priestoru na zvyšovanie informovanosti, dištančné vzdelávanie, prípady dobrej praxe a pod/

Webstránku www.rovesnicvprevencii.sk sme v sekcii ĽUDSKÉ PRÁVA aktualizovali podľa jednotlivých aktivít projektu, umiestňovali materiály a prezentácie z workshopov, aktuálne pozvánky. Uskutočnili sme menšiu úpravu obsahu . Webstránku počas fungovania projaktu navštívilo 1268 návštevníkov.

Aktivita 6.

3.workshop pre rovesníkov a pedagógov "Demokracia verzus extrémizmus“- /Košice -november 2014/ - zvyšovanie informovanosti a citlivosti na vnímanie problematiky extrémizmu a nulovú toleranciu jeho prejavov.

3. workshop bol organizovaný dňa 24. novembra 2014 v priestoroch nášho zariadenia. Zúčastnilo sa ho 30 účastníkov. Témou workshopu bola problematika demokracie a extrémizmu. Úvodná diskusia bola zameraná na pochopenie pojmov a ich najbežnejších prejavov v našom živote. Modelové i reálne situácie boli zamerané na vnímanie danej problematiky a naše reakcie na dané situácie a prejavy tolerancie/intol eran cie.

/ pozvánka s programom a prezenčná listina sú v prílohe/.

Aktivita 7.

Záverečný workshop pre rovesníkov a pedagógov „Predchádzajme intolerancii“ /Košice-december 2014/ -zvyšovanie tolerancie a zlepšenie postojov k rôznym formám inakosti a odlišnosti, vyhodnotenie projektu, podpora spolupráce rovesníkov s pedagógmi, pokračovanie a udržateľnosť projektu.

Záverečný workshop bol organizovaný dňa 5.decembra 2014 v priestoroch nášho zariadenia. Témou workshopu bola problematika prejavov intolerancie v našom živote. Program workshopu zároveň zahŕňal podporu spolupráce rovesníkov s koordinátorom prevencie školy. Na záver workshopu bol vyhodnotený aj projekt „Rovesníci o/k ochrane ľudských práv II“ a bola dohodnutá pokračujúca spolupráca s rovesníkmi a pedagógmi na školách aj v našom centre /Kluby peer aktivistov - na stránke/.