SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Projekty v roku 2013

Informácia o projekte
„ Rovesníci o/k ochrane ľudských práv “,
schváleného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2013 Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2013.

info o projekte a návratka

Vyhodnotenie projektu

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
Cieľom je pripraviť mladých ľudí k realizácii výchovy k ľudským právam a k dodržiavaniu ľudských práv v rámci rovesníckych /neformálnych/ vzťahov. Projekt si kladie za cieľ zvyšovať právne vedomie, vzdelávať mladých ľudí v problematike ľudských práv, senzibilizovať cieľové skupiny k uvedomeniu si zodpovednosti za seba a voči iným, k zodpovednému správaniu, hľadaniu vlastných zdrojov efektívnej ochrany, k vnímaniu rizikových faktorov v okolí, k pomoci rovesníkom a ich kontaktovanie na odbornú pomoc. Aktivitami projektu chceme dosiahnuť, aby vyškolení rovesníci pôsobili preventívne i poradensky ako mediátori pri riešení konfliktov, do ktorých sa mladí ľudia dostávajú a pomáhali im v situáciách, pri ktorých dochádza k porušovaniu ich práv.

Hlavným cieľom projektu je výchova mladých ľudí k dodržiavaniu a ochrane ľudských práv a k ich senzibilizácii na situácie, kedy dochádza k ich porušovaniu vo formálnych a neformálnych skupinách mládeže.

AKTIVITY PROJEKTU:
Aktivita 1: Oslovenie stredných škôl, školských internátov a ďalších inštitúcií a združení pracujúcich s mládežou, oboznámenie s projektom//výber študentov do aktivít projektu – september 2013

Aktivita 2: Realizácia 1. workshopu študentov spolu s pedagógmi pod názvom: „Ľudské práva - poznáme, rešpektujeme a chránime ich?“ - október 2013

Aktivita 3: Výcvik študentov v rovesníckom programe "Rovesníci o/k ochrane ľudských práv" - trojdňový intenzívny sociálno - psychologický výcvik/ /získanie interpersonálnych a komunikačných zručností zameraných na riešenie konkrétnych situácií porušovania ľudských práv vo formálnych a neformálnych skupinách, príprava na rolu rovesníckeho preventistu, poradcu, mediátora - október 2013

Aktivita 4: – Príprava informačných materiálov na webstránku www.rovesnícivprevencii.sk, rozšírenie webstránky o novú sekciu „Ľudské práva“.

Aktivita 5: 2.workshop pre rovesníkov a pedagógov "Rodová rovnosť versus diskriminácia" november 2013

Aktivita 6: 3.workshop pre rovesníkov a pedagógov "Porušovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí" november 2013

Aktivita 7: Záverečný workshop pre rovesníkov a pedagógov „Porušovanie ľudských práv netolerujeme“ december 2013

V prípade Vášho záujmu o účasť v projekte Vás prosíme o vyplnenie návratky za každého účastníka /študenta i pedagóga/.

Vybavuje: Mgr.Martina Gibalová, poradenská psychologička

Tešíme sa na stretnutie

PhDr:Angelika Prevozňáková
riaditeľka SCPPPaP