SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Projekty v roku 2010

„Poradensko preventívne dni
Súkromného centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie“

Projekt realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám
a drogovým závislostiam a pre rok 2010.

  Ciele projektu:
 1. Rozširovanie a skvalitňovanie teoretických informácií, praktických postupov v rámci prevencie závislostí z pohľadu jednotlivých odborníkov poskytujúcich preventívne, poradenské, zdravotnícke, sociálne a represívne služby.
 2. Posilnenie multidisciplinárneho prístupu v prevencii a riešení problematiky závislostí s dôrazom na deti a mládež, analýza miestnej a regionálnej situácie v prevencii i riešení problémov spôsobených drogami, rozdiskutovanie najčastejších problémov prevencie závislostí a hľadanie efektívneho riešenia v medzirezortnej spolupráci.
 3. Výmena skúseností a prepojenie spolupráce odborníkov zo štátnej správy, samosprávy, neštátnych a cirkevných subjektov, rezortu školstva, zdravotníctva, sociálnej práce, justície, polície a ďalších inštitúcií pracujúcich s deťmi a mládežou.

Za účelom naplnenia týchto cieľov bolo zorganizovaných 5 preventívno – poradenských dní , ktorých sa zúčastnilo 24 účastníkov zo škôl, školských zariadení, neštátnych subjektov, teda odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v školstve, sociálnej sfére, v občianskych združeniach a neziskových organizáciách.

Časová realizácia projektu a uskutočnených aktivít:
November 2010: prípravná fáza realizácie projektu
December 2010 – január 2011: realizácia jednotlivých poradensko- preventívnych dní
Február 2011: vyhodnotenie projektu a spracovanie záverečnej správy

  Tematické zameranie jednotlivých poradensko – preventívnych dní:
 • prevencia látkových a nelátkových závislostí,
 • liečba a resocializácia drogovo závislých,
 • psychologické, medicínske, sociálne a právne aspekty užívania návykových látok,
 • národná protidrogová stratégia, úlohy jednotlivých rezortov v oblasti prevencie
 • komunikácia s rizikovými deťmi a mládežou, ich rodičmi
 • efektívne formy a metódy skupinovej preventívnej práce a i.


Z foriem práce prevládali kognitívno – behaviorálne metódy, rozbor
kazuistík a modelových situácií, pover-pointové prezentácie a prednášky
s diskusiou.

Lektori: PhDr. Angelika Prevozňáková – poradenská psychologička
  Mgr. Martina Gibalová – poradenská psychologička
  Mgr. Lenka Lipanová – klinická psychologička
  MUDr. Petra Földešová – psychiatrička CPLDZ

Prínosom projektu bolo zlepšenie informovanosti a zvýšenie odborných kompetencií účastníkov projektu v oblasti prevencie, ktorú realizujú v rámci svojich inštitúcií. Účastníci projektu majú možnosť ďalej sa vzdelávať a stretávať v Klube preventistov, ktorý realizujeme v SCPPPaP 1x mesačne, využívať internetové poradenstvo, sú a naďalej budú pozývaní na odborné vzdelávacie aktivity nášho centra.
Účastníci projektu majú možnosť spolupracovať s našim zariadením, ale aj s externými lektormi, na ktorých získali priamy kontakt, pri riešení problémov priamo v ich prostredí, keďže naše zariadenie poskytuje psychologickú starostlivosť školám a školským zariadeniam zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Z našich ponukových listov, ktoré sú zverejnené na www.prevcentrum.sk, ale aj www.rovesnicivprevencii.sk si môžu vybrať poradenské, preventívne alebo vzdelávacie aktivity aktuálne pre ich prácu.