SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Projekty v roku 2009

„Študent - rodič – pedagóg v prevencii závislostí“

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam

Vyhodnotenie projektu „Študent - rodič – pedagóg v prevencii závislostí“


Hlavným cieľom projektu bola  prevencia rizikového správania mladých ľudí vo vzťahu k legálnym a nelegálnym drogám a zapojenie do aktívneho preventívneho pôsobenia  ich pedagógov a rodičov.

Čiastkové ciele:

  1. príprava mladých ľudí - stredoškolákov na realizáciu rovesníckej prevencie vo formálnych a neformálnych skupinách a posilnenie ich  sociálnych  kompetencií  a  informácií zameraných  na prevenciu závislostí.

Školiaco  výcvikové stretnutie rovesníkov zo stredných škôl bolo zamerané na    prípravu  mladých ľudí  pre preventívnu prácu, zvyšovanie a skvalitňovanie informovanosti v problematike závislostí, prevencie zneužívania drog, nácvik komunikačných a sociálnych zručností a techník potrebných pre prácu s rovesníkmi v triedach, ujasňovanie si postojov, názorov, príčin rizikového správania sa mladých ľudí vo vzťahu k droge, podpora osobnostnej zrelosti, alternatívy optimálneho riešenia problémov a orientácia na plnohodnotný život bez drog. Po ukončení tohto výcviku bola študentom ponúknutá možnosť  zúčastňovať sa pravidelných stretnutí – Klubu peer aktivistov a dištančného vzdelávania prostredníctvom webovej stránky www.rovesnicivprevenci.sk. Program výcviku absolvovalo 21 študentov.

  1.  špecifický  preventívny program so študentami s rizikovým správaním zameraný na  podporu autoregulačných mechanizmov v správaní mladého človeka, elimináciu rizikových faktorov užívania návykových látok a posilňovanie protektívnych faktorov.

Do programu bolo  zaradených 20 študentov stredných škôl s rizikovým správaním, Skupinový program bol zameraný na podporu autoregulačných mechanizmov, elimináciu rizikových faktorov užívania návykových látok a posilňovania protektívnych faktorov.
Išlo o selektívny  preventívno-výchovný program zameraný na prevenciu fajčenia, užívania alkoholu a nelegálnych drog. V programe boli použité interaktívne techniky, ktoré boli zamerané na sebapoznanie, sebarozvoj, efektívnu verbálnu a neverbálnu komunikáciu, asertivitu, poznávanie a uvedomovanie si rizík užívania návykových látok, tréning spôsobilostí rozhodovať o svojom živote a uvažovať o dôsledkoch svojho správania, rozvoj zručností zvládať rizikové situácie, učiť sa zodpovednosti za  a voči a pod. 

  1. cieľom vzdelávacieho seminára pre pedagogických zamestnancov bolo  zvýšenie ich informovanosti o  realizácii efektívnej univerzálnej a selektívnej prevencie v teréne škôl, propagácia národnej protidrogovej stratégie. Cieľom bolo   poskytnúť pedagógom také informácie, aby dokázali včas identifikovať rizikových študentov v prostredí školy, vedeli  ich osloviť a zmotivovať k účasti v špecifickom preventívnom programe a počas neho i po jeho absolvovaní ich naďalej pozitívne motivovať a podporovať protektívne faktory vedúce k  neužívaniu návykových látok.

Program  seminára pre pedagógov bol zabezpečený internými pracovníkmi i externými lektormi.  Seminára sa zúčastnilo  26 pedagógov, ktorí  sa počas roka  zúčastňovali školiaco – poradenských dní nášho zariadenia. Seminár bol záverečným stretnutím ich celoročného vzdelávania v problematike prevencie.