SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Projekty v roku 2008

Rovesník podporujúci zdravé správanie

 • Projekt bol podporený Ministerstvom školstva v rámci výzvy ADAM2-2008/1/159/D - finančná podpora práce s mládežou.
 • Bol určený dospievajúcim mladým ľuďom – stredoškolákom, mladým ľuďom z detských domovov  a mladým nezamestnaným, ktorí sú v období emancipácie od rodiny a tvoria si svoj vlastný  životný štýl.
 • Cieľom projektu bolo aktívne podporovať zdravé správanie osobnosti, ktoré spolu s osobnostnými a  sociálnymi faktormi vytvára zdravý životný štýl a  je základom predchádzania rizikovým faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie a osobnosť adolescentov. 
 • Značná časť programu projektu  bola venovaná prevencii závislostí.
 • V rámci tohto projektu sme vytvorili aj webovú stránku www.rovesnicivprevencii.sk, ktorá slúži na   informovanie a dištančné vzdelávanie  rovesníkov a poskytovanie poradenstva

 

Výchova  k sebaúcte  a zodpovednosti

 • Projekt bol podporený Protidrogovým fondom, bol  súčasťou komplexnej preventívnej starostlivosti zameranej na optimalizáciu správania detí a mládeže a predchádzanie spoločensky neakceptovateľnému správaniu. Projekt sa  zameriaval na  ťažšie osloviteľnú cieľovú skupinu  - rodičov problémových detí a vychovávateľov školských internátov a školských klubov.
 • Projekt bol zorganizovaný v  dvoch programoch: program  – Spoločne určujeme hranice -  cieľová skupina - rodičia a deti a program  – Tvorivá prevencia  vo výchovno – vzdelávacom  procese -  cieľová   skupina -  vychovávatelia  
 • Programy projektu  boli  realizované formou  odborných seminárov,  diskusných  stretnutí, workshopov a školiaco - výcvikových stretnutí pre vychovávateľov,  rodičov a detí. Z  foriem práce boli najviac využívané  kognitívne metódy, zážitkové a interaktívne metódy, diskusné kluby, modelové situácie, aktívne sociálne učenie a i.

 

Stredoškoláci – rovesníci v prevencii závislostí

 • Bol  určený študentom stredných škôl v meste Košice, bol podporený Nadáciou Pontis – Východoslovenská energetika. 
 • Išlo o rovesnícky program  zameraný na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností študentov, zvyšovanie a skvalitňovanie informácií súvisiacich nielen s problematikou prevencie závislostí, ale aj so zdravým životným štýlom  a riešením problémových a krízových situácií bežného života bez návykových látok.
 • Išlo  o špecifický preventívny program, ktorého ťažiskom je práca s interaktívnymi technikami, ktoré cielene podporujú sociálne učenie a osobnú - interpersonálnu  skúsenosť študentov.
 • Preventívny program bol  koncipovaný a realizovaný v súlade s Minimálnymi štandardami pre realizáciu rovesníckych programov.

 

Škola – rodina –  rovesníci  v prevencii  kriminality mládeže

 • Išlo  o projekt špecifickej  prevencie podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality prostredníctvom Obvodných úradov v sídle kraja.
 • Projekt bol zameraný na problematiku prevencie  kriminality, bol  adresovaný   rizikovej  mládeži, ale tiež   ich rodičom a pedagógom. Vychádzal z predpokladu, že deti a mládež sú z hľadiska protispoločenskej činnosti najviac zraniteľnou skupinou -  a to ako potenciálni páchatelia i potenciálne obete.  Z hľadiska preventívneho je pozitívna skutočnosť, že deti a mládež sú zároveň tou  skupinou,  ktorá je preventívnym aktivitám najviac prístupná a z vývinového hľadiska  je aj najviac ovplyvniteľná a formovateľná.
 • V rámci projektu boli realizované  terapeutické a preventívne - zážitkové aktivity s problémovými deťmi a mládežou, poradenské aktivity pre rodičov a školenie koordinátorov prevencie a ďalších pedagógov zo škôl  v danej problematike.