SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Projekty v roku 2007

Rodina – najdôležitejší ochranný činiteľ v prevencii   kriminality

 • Projekt bol  podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality
 • Cieľom bolo senzibilizovať rodinu  k uvedomeniu si toho, ako si  plní svoje poslanie a funkciu, aký je jej formatívny vplyv na osobnosť dieťaťa, aké sú jej ochranné a rizikové faktory, ako uplatňovať  efektívnu výchovu   a  optimálnu komunikáciu v rodine a posilňovať   rodičovské  kompetencie.
 • Program projektu bol  primárne určený pre  rodičov na rodičovskej dovolenke,  ktorí majú menej príležitostí stretávať sa  s odborníkmi a získať informácie, ktoré im pomôžu skvalitniť výchovu a starostlivosť o ich dieťa a riešiť zložité životné situácie.
 • V rámci projektu bolo rodičom poskytované i  bezplatné  poradenstvo, priestor pre diskusiu  a výmenu skúseností.
 • Cieľom projektu bola aj vyhľadávacia činnosť -  zachytenie rizikových rodín a poskytnutie komplexného servisu v prípade domáceho násila, porušovania práv dieťaťa, disharmonického vývinu a porúch správania dieťaťa

 

Projekt Preventívne  programy prvého Súkromného centra výchovnej a    psychologickej prevencie na Slovensku“

 • Bol schválený a podporený Protidrogovým fondom
 • Išlo o výcvikovo - vzdelávací projekt nášho centra, ktorý sa  zameriaval sa na viacero cieľových skupín – pedagógov, žiakov a rodičov
 • Prvý program projektu bol adresovaný pedagógom, najmä koordinátorm prevencie,
 • Druhý program  „Peer aktivista  v prevencii“ bol  určený študentom s cieľom  ich  prípravy   pre preventívnu prácu, zvyšovanie a skvalitňovanie informovanosti           v  problematike rizikového správania rovesníkov
 • Tretí program projektu bol zameraný na  cieľovú skupinu - rodičia a deti s problémami v správaní, ktorí sa do starostlivosti  nášho centra dostali na základe žiadosti zákonného zástupcu, školy, príp. inej inštitúcie, cieľom    bolo  posilňovanie rodičovských kompetencií a  rodinnej kohézie, efektívna komunikácia s dospievajúcim dieťaťom a odpovede nielen na otázku – Ako je možné vychovávať partnersky a byť pritom pre dieťa autoritou?, ale na všetky otázky súvisiace s témami jednotlivých stretnutí:
  • Ako prežiť dospievanie dieťaťa, špecifiká vývinového obdobia puberty
  • Rizikové a ochranné faktory rodinnej výchovy
  • Rizikové správanie v období dospievania
  • Liečivá komunikácia v rodine

 

Projekt prevencie obchodovania s ľuďmi pod názvom „ Mne sa to nemôže stať

 • sme realizovali v mesiaci september  2007 v rámci  kampane Krajského úradu v Košiciach  na  vybraných stredných školách v okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov a Košice i v rámci fungujúcej peer skupiny

 • Formou krátkej prednášky, diskusie a zážitkového učenia i prostredníctvom modelových situácií  sme mladých  ľudí  informovali o rizikách práce v zahraničí, o spôsoboch náboru pri obchodovaní s ľuďmi  a o možnostiach pomoci pre ľudí, ktorí sa stali obeťami zneužívania alebo násilia v cudzej krajine

 • Snahou  kampane bolo zvýšiť informovanosť  a vedomie mladých ľudí o fenoméne obchodovania s ľuďmi a predchádzať týmto spôsobom chybným rozhodnutiam pri výbere práce v zahraničí