SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Ponukový list

Súkromného centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Naše zariadenie vám v tomto školskom roku ponúka tieto aktivity

pre stredné školy

pre základné školy

pre materské školy

Informačný leták pre žiakov

Informačný leták pre rodičov

Informačný leták pre pedagógov