SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Ponukový list

Súkromného centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Naše zariadenie vám v tomto školskom roku ponúka tieto aktivity

Pre materské školy

Na stiahnutie vo formáte dpf
  • Depistáž posúdenia školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ a diagnostika školskej zrelosti a spôsobilosti dieťaťa
  • „Šikovný predškolák/predškoláčka“ – grafomotorický kurz pre deti s odloženou školskou dochádzkou zameraný na rozvoj zrakového a sluchového vnímania dieťaťa, jemnej a hrubej motoriky, vizuomotorickej koordinácie, kognitívnych funkcií a sociálno-emocionálneho prežívania dieťaťa. Kurz prebieha 1x týždenne v priestoroch SCPPPaP za prítomnosti rodiča po dobu 6 týždňov. Jedno stretnutie trvá 45 minút.
  • „Ja a svet okolo mňa“ – preventívny program pre deti predškolského veku, ktorý im pomáha spoznávať ich osobnosť, orientovať sa vo svete vzťahov a spoločenského života a hravou formou rozvíja komunikačné a sociálne zručností detí predškolského veku a učí ich orientovať sa v každodenných situáciách. Program prebieha 1x týždenne v priestoroch SCPPPaP bez prítomnosti rodiča po dobu 8 týždňov. Jedno stretnutie trvá 45 minút.

    Poradenský servis pre rodičov:
  • poskytnutie odbornej pomoci pri riešení výchovných problémov dieťaťa, pri  problémoch záškoláctva,  šikanovania,   agresivity,  nadužívania legálnych a nelegálnych drog, gamblerizmu, poradenstvo pri výchove dieťaťa s poruchami správania
  • individuálne i skupinové stretnutia pre rodičov, posilňovanie rodičovských    kompetencií, efektívna komunikácia v rodine

Objednávanie aktivít z ponukového listu je možné e-mailom, poštou, alebo telefonicky. Vyšetrenie školskej zrelosti realizujeme v priebehu celého školského roka. Kprihlasovaniu detí na psychologické vyšetrenieVám prikladáme formulár.

Programy „Šikovný predškolák/predškoláčka“, „Ja a svet okolo mňa“ sú realizované v priestoroch Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Medickej č. 2 v Košiciach.

Psychologické služby poskytujeme  našim klientom denne /po dohode aj vo večerných hodinách a v sobotu/. Informácie o našom zariadení a ďalšie ponúkané aktivity Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie nájdete na stránke www.prevcentrum.sk.