SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Vítame Vás

na stránke Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Medickej ulici č.2 v Košiciach
Naše zariadenie  vzniklo 1.1.2007 na základe rozhodnutia MŠ SR č. CD – 2005-17015/23666-2:096 zo dňa 22.9.2005.
V súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom  a mládeži v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
Poradenské služby poskytujeme zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom, v spolupráci  s rodinou a školou poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom  najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu, porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov.

Realizujeme aj  vzdelávacie aktivity pre pedagogických a odborných zamestnancov najmä v oblasti psychologického poradenstva a prevencie.