SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Dištančné vzdelávanie

Sekciu dištančného vzdelávania sme pripravili s cieľom poskytnúť priestor pedagogickým zamestnancom systematicky sa vzdelávať, rozvíjať svoje osobnostné kompetencie a tým zlepšovať kvalitu a obsah preventívnej práce a jej implementáciu do rôznych predmetov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Témy, ktoré sme pripravili, umožnia prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických a psychologických vedomostí a zručností v oblasti prevencie rizikového správania a podpore duševného zdravia v školskom prostredí.

Obsah sekcie dištančného vzdelávanie korešponduje s témami, ktoré absolvujú účastníci vzdelávania na jednotlivých stretnutiach prezenčnej formy akreditova-ného aktualizačného vzdelávania:

Modul 1 - Sociálna komunikácia a rozvoj kľúčových kompetencií osobnosti
Modul 2 - Zdravie, duševné zdravie a kvalita života
Modul 3 - Rizikové správanie a jeho zvládanie v školskom prostredí