SÚkromnÉ centrum pedagogicko – psychologickÉho
poradenstva a prevencie, medickÁ 2, 040 11 KoŠice

Preventívno - poradenské dni

Preventívno – poradenské  dni
Súkromného centra 
pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie /SCPPPP/

/ponuka vzdelávacích aktivít  pre školských psychológov, pedagógov -  výchovných poradcov a koordinátorov prevencie stredných škôl Košického kraja/

Preventívno  – poradenské  dni  sú určené školským psychológom,  pedagógom, výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, ale aj ďalším  odborníkom, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. Ich cieľom je poskytnúť účastníkom teoretický vhľad a praktické postupy riešenia daných problémových okruhov najmä  v podmienkach  školy.

    Témy školiaco - poradenských dní:
  1. Rizikové správanie a problémy žiakov v školskom prostredí  /október/
  2. Problémy žiakov vyvolané látkovými  závislosťami /november/
  3. Nelátkové závislosti   – prevencia, riešenie /november/
  4. Prevencia iných sociálno-patologických javov  december/
  5. EMO mládež /január/
  6. ADHD – teória verzus prax /február/
  7. Prevencia vyhorenia – relaxačný seminár /marec/

Dĺžka trvania seminára: 6 hodín teórie a praxe / od 8.oo hod. do 14.oo hod./

Štruktúra seminára:
8.oo – 9.45  Téma informačného dňa
9.45 – 10.00   Prestávka
10.00 – 11.00 Kazuistika – prípad z praxe
11.00 – 11.45 Diskusia
11.45 – 12.00 Prestávka
12.oo – 13.30 Práca so skupinou – zážitkové skupiny
13.30 – Záverečný dialóg

Lektorky:
PhDr. Angelika Prevozňáková
Mgr. Martina Gibalová

Externí lektori: Inštitút psychológie PU v Prešove, MPC Prešov, odborníci  z rezortu 
zdravotníctva a i.

Miesto konania: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Medická 2, 040 11 Košice

                                                     PhDr. Angelika Prevozňáková
                                                        riaditeľka SCPPP